ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18701 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18701 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.