ที่ มท 0302.2/ว25422 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลด : ที่ มท 0302.2/ว25422 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

Copyright © 2019. All rights reserved.