ที่ สน 0018.3/651 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอวาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย อำเภอเต่างอย อำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง เงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำฝากคลัง

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/651 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอวาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย อำเภอเต่างอย อำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง เงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำฝากคลัง

Copyright © 2019. All rights reserved.