ที่ สน 0018.4/ว 20858 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 – 2 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลด :ที่ สน 0018.4/ว 20858 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 – 2 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.