ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21391 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21391 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Copyright © 2019. All rights reserved.