ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21425 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21425 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.