ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 21502 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ผ่านและยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 21502 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ผ่านและยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Copyright © 2019. All rights reserved.