ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21570 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ คณะทำงานคัดเลือกสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21570 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และ คณะทำงานคัดเลือกสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับจังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.