ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 21488 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 21488 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.