ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 28133 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 28133 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Copyright © 2019. All rights reserved.