ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21975 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพระอนุสาวรีย์และศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21975 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพระอนุสาวรีย์และศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Copyright © 2019. All rights reserved.