ที่ สน 0018.1/ว 22193 ลงวันที่ 3 ธันวามคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตาม พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

 ดาวน์โหลด :

ที่ สน 0018.1/ว 22193 ลงวันที่ 3 ธันวามคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตาม พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.