ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22176 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22176 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Copyright © 2019. All rights reserved.