ที่ สน 0018.1/22198 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

ที่ สน 0018.1/22198 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

Copyright © 2019. All rights reserved.