ที่ สน 0018.4/22242 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครภาคประชาชนเฝ้าระวังการกระทำผิดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/22242 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความแข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครภาคประชาชนเฝ้าระวังการกระทำผิดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.