ที่ สน 0018.4/ว22249 ลงวันที่ 3 ธันวาคม เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด :  ที่ สน 0018.4/ว22249 ลงวันที่ 3 ธันวาคม เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.