สน 0018.4/ว22245 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร, ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากร/ครูฝึก/ผู้ช่วยครูฝึก ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : สน 0018.4/ว22245 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร, ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากร/ครูฝึก/ผู้ช่วยครูฝึก ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.