ที่ สน 0018.4/22250 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/22250 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Copyright © 2019. All rights reserved.