ที่ สน 0018.4/ว 300 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน

ด่วน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 300 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน

 

Copyright © 2019. All rights reserved.