ที่ สน 0018.4/ว 22279 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรับบาลและกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 22279 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรับบาลและกระทรวงมหาดไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.