ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/22619 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุดบาก) เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/22619 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุดบาก) เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.