ที่ สน 0018.4/ว430 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง กรมการปกครองได้ทำสัญญาจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว430 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง กรมการปกครองได้ทำสัญญาจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ

Copyright © 2019. All rights reserved.