ที่ สน 0018.1/ว23612 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การร้องขอให้ศาลออกหมายจับในระบบสืบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(DOPAE – Investigation)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว23612 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การร้องขอให้ศาลออกหมายจับในระบบสืบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(DOPAE – Investigation)

Copyright © 2019. All rights reserved.