ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 91 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเน้นกำชับแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดการชุมนุมหรือการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 91 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเน้นกำชับแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดการชุมนุมหรือการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่

Copyright © 2019. All rights reserved.