ที่ สน 0818/55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0818/55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์

Copyright © 2019. All rights reserved.