ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/576 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจุดเคาเตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

ดาวโหลด : อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจุดเคาเตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.