ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว578 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส อำเภอเต่างอย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว578 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอพังโคน อำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส อำเภอเต่างอย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.