ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 630 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง และประชาชน ทุกภาคส่วน

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 630 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง และประชาชน ทุกภาคส่วน

 

Copyright © 2019. All rights reserved.