ที่ สน 0018.1/ว 824 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่(ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 824 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่(ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.