ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1917 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1917 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

Copyright © 2019. All rights reserved.