ที่ สน 0018.1/ว 2382 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.