ที่ สน 0018.1/ว218 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอรวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่และบันทึกในรูปแบบไฟล์ .exel

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว218 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอรวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่และบันทึกในรูปแบบไฟล์ .exel

Copyright © 2019. All rights reserved.