ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5179 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5179 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

Copyright © 2019. All rights reserved.