ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5172 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5172 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

Copyright © 2019. All rights reserved.