ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6041 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6041 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.