ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6183 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6183 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

Copyright © 2019. All rights reserved.