ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6233 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6233 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.