ที่ สน 0018.4/ว6557 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว6557 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.