ที่ สน 0018.1/ว 06636 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

ดาวโหลด :  ที่ สน 0018.1/ว 06636 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.