ที่ สน 0018.1/ว 323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการปรับปรุงสถานะ(รอการตรวจสอบ) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นปัจจุบัน

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 323 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการปรับปรุงสถานะ(รอการตรวจสอบ) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นปัจจุบัน

Copyright © 2019. All rights reserved.