ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/350 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/350 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.