ที่ สน 0018.4/149 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/149 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน

Copyright © 2019. All rights reserved.