ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว9979 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว9979 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.