ที่ สน 0018.3/ว10199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/ว10199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง

Copyright © 2019. All rights reserved.