ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10316 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10316 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.