ที่ สน 0018.1/ว10411 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว10411 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา

Copyright © 2019. All rights reserved.