ที่ สน 0018.4/ว10441 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว10441 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

Copyright © 2019. All rights reserved.