ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 395 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 395 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Copyright © 2019. All rights reserved.