ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/166 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนครที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/166 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนครที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.