ที่ สน 0018.4/ว10629 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว10629 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Copyright © 2019. All rights reserved.